Adatkezelési tájékoztató

Legendás Termékmanufaktúra Kft (Zöldtető Panzió)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Legendás Termékmanufaktúra Kft. , 8230 Balatonfüred, Huray utca 4. a  Zöldtető Panzió  üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt  személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk

adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes  adatkezeléssel  járó  esetben tartja  magát,  az  itt  leírtakat  magunkra  nézve  kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban,   írjon   levelet   nekünk   reservation@zoldtetopanzio.hu   e-mail   címre,   vagy   székhelyünkre.   Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

>    Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  (2016.  április  27.)  –  a  természetes személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen  adatok szabad   áramlásáról,   valamint   a   95/46/EK   rendelet   hatályon   kívül   helyezéséről   (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

>    Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény

(„Info. tv.”).

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Legendás Termékmanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság

8230 Balatonfüred, Huray utca 4.
Cégjegyzékszám: 19 09 519900
Adószám: 23107737-2-19
e-mail: reservation@zoldtetopanzio.hu
Weboldal: www.zoldtetopanzio.hu

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Cégünk   lehetőséget   biztosít   online   szállásfoglalásra   annak   érdekében,   hogy   gyors,   kényelmes   és költségmentes módon foglalhasson szobát a Zöldtető Panzióba.

A személyes adatok kezelője:   Legendás Termékmanufaktúra Kft.
8230 Balatonfüred, Huray utca 4.

Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok  köre:  megszólítás;  vezetéknév és keresztnév;  lakcím  (ország,  irányítószám, város,   utca,   házszám;   telefonszám;   e-mail   cím;   gazdasági   társaság   esetében   cégnév   és   székhely, bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név).

Az   adatkezelés   időtartama:   a   foglalás   szerinti   tartózkodási   dátum   utolsó   napját   követő   két   év.

Adatfeldolgozó  igénybevétele:  cégünk  az  online  szállásrendszerhez  informatikai  szolgáltató  segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Hotelsystem Kft.   4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. földszint 1. szálláskezelő szoftver
EU-SALESMAN Kft. 1137 Budapest, Katona József utca 15. tárhely szolgáltatás
Do Media Kft. 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1. domain szolgáltatás

 

A  jelen  adatkezelési  tájékoztató  elfogadásával  az  érintett  kifejezett  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint:

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Hotelsystem Kft.   4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. földszint 1. számlázás, szálláskezelő szoftver
EU-SALESMAN Kft. 1137 Budapest, Katona József utca 15. tárhely szolgáltatás
Do Media Kft. 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1. domain szolgáltatás

 

Az  adatszolgáltatás  elmaradásának  lehetséges  következményei:  nem  jön létre  szerződés  a  szállodai szobára vonatkozóan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést b) kérelmezheti azok helyesbítését,
 2. c) kérelmezheti azok törlését,
 3. d) kérelmezheti a   GDPR      cikkében   foglalt   feltételek   fennállása   esetén   a   személyes   adatok

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 1. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 2. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  egyéb információk:  cégünk  minden szükséges  technikai és  szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,  illetéktelenek  számára  hozzáférhetővé  válása)  elkerülésére.  Egy  mégis  bekövetkező  incidens esetén  a  szükséges  intézkedések  ellenőrzése,  valamint  az  érintett  tájékoztatása  céljából  nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és   számát,   az   adatvédelmi   incidens   időpontját,   körülményeit,   hatásait   és   az   elhárítására   megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk  adatfeldolgozói  szerződést  kötött  az  adatfeldolgozói feladatokra,  amelyben az  adatfeldolgozó Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítj

AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek vendégeink. Az ajánlatot automatizált rendszer útján, a szabad kapacitásokra is figyelemmel adja meg cégünk.

A személyes adatok kezelője: Legendás Termékmanufaktúra Kft.

8230 Balatonfüred, Huray utca 4.

Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a szálloda árairól

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,  illetve  az  adatkezelés  a  szerződés  megkötését  megelőzően  az  érintett  kérésére  történő  lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A  kezelt  személyes  adatok  köre:  megszólítás;  vezetéknév  és  keresztnév;  telefonszám;  e-mail  cím;

szállóvendégek száma.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online ajánlatkérő rendszer működtetéséhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Hotelsystem Kft.   4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. földszint 1. szálláskezelő szoftver
EU-SALESMAN Kft. 1137 Budapest, Katona József utca 15. tárhely szolgáltatás
Do Media Kft. 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1. domain szolgáltatás

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szálloda nem tud ajánlatot adni.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, b) kérelmezheti azok helyesbítését,
 2. c) kérelmezheti azok törlését,
 3. d) kérelmezheti a   GDPR      cikkében   foglalt   feltételek   fennállása   esetén   a   személyes    adatok

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 1. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 2. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra,hogy a rá vonatkozó személyes adatokat  word vagy excel formátumban megkapja,  továbbá jogosult  arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  egyéb információk:  cégünk  minden szükséges  technikai és  szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,  illetéktelenek  számára  hozzáférhetővé  válása)  elkerülésére.  Egy  mégis  bekövetkező  incidens esetén  a  szükséges  intézkedések  ellenőrzése,  valamint  az  érintett  tájékoztatása  céljából  nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és   számát,   az   adatvédelmi   incidens   időpontját,   körülményeit,   hatásait   és   az   elhárítására   megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk  adatfeldolgozói  szerződést  kötött  az  adatfeldolgozói feladatokra,  amelyben az  adatfeldolgozó Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Cégünk  hírlevél  útján  tartja  a  kapcsolatot  vendégeivel,  akiknek  a  figyelmébe  ajánlja  szolgáltatásait,  a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.

A személyes adatok kezelője: Legendás Termékmanufaktúra Kft.

8230 Balatonfüred, Huray utca 4.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A jogos  érdek  megjelölése:  a  partnerekkel,  szállóvendégekkel  kialakított  üzleti  kapcsolatok  fenntartása, fejlesztése

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket. Adatfeldolgozó  igénybevétele:  cégünk  az  online  szállásrendszerhez  informatikai  szolgáltató  segítségét veszi igénybe a következők szerint.

A  jelen  adatkezelési  tájékoztató  elfogadásával  az  érintett  kifejezett  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Hotelsystem Kft.   4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. földszint 1. szálláskezelő szoftver
EU-SALESMAN Kft. 1137 Budapest, Katona József utca 15. tárhely szolgáltatás
Do Media Kft. 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1. domain szolgáltatás

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, b) kérelmezheti azok helyesbítését,
 2. c) kérelmezheti azok törlését,
 3. d) kérelmezheti a   GDPR      cikkében   foglalt   feltételek   fennállása   esetén   a   személyes   adatok

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 1. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 2. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja,  továbbá jogosult  arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  egyéb információk:  cégünk  minden szükséges  technikai és  szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,  illetéktelenek  számára  hozzáférhetővé  válása)  elkerülésére.  Egy  mégis  bekövetkező  incidens esetén  a  szükséges  intézkedések  ellenőrzése,  valamint  az  érintett  tájékoztatása  céljából  nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és   számát,   az   adatvédelmi   incidens   időpontját,   körülményeit,   hatásait   és   az   elhárítására   megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk  adatfeldolgozói  szerződést  kötött  az  adatfeldolgozói feladatokra,  amelyben az  adatfeldolgozó Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁRLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy weboldalán az általa üzemeltetett szállodák szolgáltatásaira online

Ajándékutalványt lehessen vásárolni.

A személyes adatok kezelője: Legendás Termékmanufaktúra Kft.

8230 Balatonfüred, Huray utca 4.

Az adatkezelés célja: ajándékutalvány értékesítése

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

pont,  illetve  az  adatkezelés  a  szerződés  megkötését  megelőzően  az  érintett  kérésére  történő  lépések

megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A  jogos   érdek   megjelölése:   a   vásárlást   kezdeményező   partnerekkel  üzleti  kapcsolatok   kialakítása, szerződés kötés,

A  kezelt  személyes   adatok   köre:  név,   e-mail  cím,telefonszám,számlázási  adatok(név,cím,adószám)

,megajándékozott neve

Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.

Adatfeldolgozó  igénybevétele:  cégünk  az  online  szállásrendszerhez  informatikai  szolgáltató  segítségét veszi igénybe a következők szerint.

A  jelen  adatkezelési  tájékoztató  elfogadásával  az  érintett  kifejezett  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, b) kérelmezheti azok helyesbítését,
 2. c) kérelmezheti azok törlését,
 3. d) kérelmezheti a   GDPR      cikkében   foglalt   feltételek   fennállása   esetén   a   személyes   adatok

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 1. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 2. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra,

hogy a rá vonatkozó személyes adatokat  word vagy excel formátumban megkapja,  továbbá jogosult  arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  egyéb információk:  cégünk  minden szükséges  technikai és  szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,  illetéktelenek  számára  hozzáférhetővé  válása)  elkerülésére.  Egy  mégis  bekövetkező  incidens esetén  a  szükséges  intézkedések  ellenőrzése,  valamint  az  érintett  tájékoztatása  céljából  nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és   számát,   az   adatvédelmi   incidens   időpontját,   körülményeit,   hatásait   és   az   elhárítására   megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cégünk  adatfeldolgozói  szerződést  kötött  az  adatfeldolgozói feladatokra,  amelyben az  adatfeldolgozó Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

COOKIE KEZELÉS

Az  Adatkezelő a testre  szabott  kiszolgálás  érdekében a  felhasználó  számítógépén kis adatcsomagot,  ún. sutit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók   aktuális   munkamenetének   azonosítása,   az   annak   során   megadott   adatok   tárolása,   az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap

Az   adatkezeléssel   kapcsolatos   további   információk:   A   sütit   a   felhasználó   képes   törölni   saját számítógépéről,  illetve  letilthatja  böngészőjében  a  sütik  alkalmazását.  A  sütik  kezelésére  általában  a böngészők  Eszközök/Beállítások  menüjében  az  Adatvédelem/Elözmények/Egyéni  beállítások  menü  alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az   adatszolgáltatás   elmaradásának   lehetséges   következményei:   a   szolgáltatás   igénybevételének lehetetlenülése a fenti pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

Bővebb információ a honlapon elhelyezett Cookie tájékoztatóban olvasható.

HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA

A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe. Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
EU-SALESMAN Kft. 1137 Budapest, Katona József utca 15. tárhely szolgáltatás
Do Media Kft. 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1. domain szolgáltatás

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja  össze,  a  felhasználó  személyének  azonosítására  nem  törekszik.  A  meglátogatott  oldalak  címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl.   regisztráció   során   megadott)   adatokkal   összekapcsolva   alkalmasak   arra,   hogy   segítségükkel   a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ö szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP

cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók

számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum,

időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E  tájékoztatóban  fel  nem  sorolt  adatkezelésekről  az  adat  felvételekor  adunk  tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket,  hogy  egyes  hatóságok,  közfeladatot  ellátó  szervek,  bíróságok  személyes  adatok  közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának   megvalósításához   elengedhetetlenül   szükséges,   és   amennyiben   a   megkeresés   teljesítését jogszabály írja elő.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

Különös  gondossággal  figyelünk  az  adatok  biztonságára,  megtesszük  továbbá  azokat  a  technikai  és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a véletlen     megsemmisülés,     sérülés,     továbbá     az     alkalmazott     technika     megváltozásából     fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk  és  partnereink  informatikai  rendszere  és  hálózata  egyaránt  védett  a  számítógéppel  támogatott csalás,  a  számítógépvírusok,  a  számítógépes  betörések  és  a  szolgálatmegtagadásra  vezető  támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az  adatok  napi  biztonsági  mentése  megoldott.  Az  adatvédelmi  incidensek  elkerülése  érdekében  cégünk minden   lehetséges   intézkedést   megtesz,   egy   ilyen   incidens   bekövetkezése   esetén   –   adatkezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kőtelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30  napon  belül,  a  vonatkozó  szabályzatunknak  megfelelően.  Az  érintetteknek  a  lenti  jogok  teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk  megfelelő  intézkedéseket  hoz  annak  érdekében,  hogy  az  érintettek  részére  a  személyes  adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15- 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A   tájékozódáshoz   való   jog   írásban,   az   1.   pontban   megadott   kapcsolati   elérhetőségeken   keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága  felöl,   az  érintett   személyazonosságának  megerősítéséhez   szükséges  információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult  arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  és  a  következő,  a  felsorolásban  szereplő  információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket,

illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra   vonatkozó   információ;   az   automatizált   döntéshozatal   ténye,    ideértve   a

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása  esetén  az  érintett  jogosult  arra,   hogy  tájékoztatást  kapjon  a  továbbításra   vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az  érintett  az  alábbi  indokok  valamelyikének  fennállása  esetén  jogosult  arra,  hogy  kérésére  indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) nem a jogszabályokban előírt módon kezelték
 2. b) az érintett  visszavonja az  adatkezelés alapját  képező hozzájárulását,  és az  adatkezelésnek  nincs

más jogalapja;

 1. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 2. d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 3. e) a személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó   uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 4. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  kínálásával kapcsolatosan került

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 1. c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 1. d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. a) az érintett  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 1. b) az adatkezelés   jogellenes,   és   az   érintett   ellenzi   az   adatok   törlését,   és   ehelyett   kéri   azok

felhasználásának korlátozását

 1. c) az adatkezelőnek  már  nincs  szüksége  a  személyes  adatokra  adatkezelés  céljából,  de  az  érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 1. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá   esik,  a   személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak   az  érintett hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos  közérdekéből  lehet  kezelni.  Az  érintettet  az  adatkezelés  korlátozásának  feloldásáról  előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  az  adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik  adatkezelőnek  továbbítsa.  Cégünk  word  vagy  excel  formátumban  tudja  teljesíteni  az  érintett  ilyen kérését.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,  hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez  kapcsolódik.  A  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy öt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 3. c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy d) az érintett kifejezett hozzájárulásán

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal   meghosszabbítható.   A   határidő   meghosszabbításáról   az   adatkezelő   a   késedelem   okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint  arról,  hogy  az  érintett  panaszt  nyújthat  be  a  felügyeleti  hatóságnál,  és  élhet  bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve,  ha ez lehetetlennek bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszítést  igényel.  Az  érintettet  kérésére  az  adatkezelő  tájékoztatja  e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden  olyan  személy,  aki  az  adatvédelmi  rendelet  megsértésének  eredményeként  vagyoni  vagy  nem vagyoni  kárt  szenvedett,  az  elszenvedett  kárért  az  adatkezelőtől  vagy  az  adatfeldolgozótól  kártérítésre jogosult.  Az  adatfeldolgozó  csak  abban  az  esetben  tartozik  felelősséggel  az  adatkezelés  által  okozott károkért,  ha  nem  tartotta  be  a  jogszabályban  meghatározott,  kifejezetten  az  adatfeldolgozókat  terhelő kötelezettségeket,   vagy   ha   az   adatkezelő   jogszerű   utasításait   figyelmen   kívül   hagyta   vagy   azokkal ellentétesen  járt  el.  Ha  több  adatkezelő  vagy  több  adatfeldolgozó  vagy  mind  az  adatkezelő  mind  az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az  adatkezelő,  illetve  az  adatfeldolgozó  mentesül  a  felelősség  alól,  ha  bizonyítja,  hogy  a  kárt  előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a GDPR  és  az   Infotv.  alapján  bíróság   előtt  gyakorolhatják,  valamint   a  Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.